Grip op verzuimkosten

Verzuim door ziekte is een natuurlijk verschijnsel. Niet natuurlijk is dat de verzuimkosten voor een werkgever constant blijven stijgen. Carrièrewinkel Projecten helpt u grip te krijgen op de kosten voor ziekteverzuim. Want de helft daarvan is beïnvloedbaar, blijkt in de praktijk.

Met de kosten voor ziekteverzuim is iets merkwaardigs aan de hand. Landelijk daalt het verzuimpercentage, terwijl de kosten voor verzuim blijven stijgen. Dat heeft vooral te maken met veranderingen in de regelgeving en het premiestelsel.

Dus zeker nu is het voor een werkgever lonend de verzuimkosten systematisch en integraal omlaag te brengen. De arbeidsdeskundigen van Carrièrewinkel Projecten helpen u graag daarbij.

Structurele kostendaling
Het inschakelen van een van onze arbeidsdeskundigen kan zeer lonend zijn, zo laat een rekenvoorbeeld zien. Op basis van onze ervaringen durven we te stellen dat een verzuimreductie van 1,5 procent binnen een half jaar zeer goed mogelijk is. Voor een bedrijf met 2.000 mensen in dienst met een gemiddeld brutoloon van 35.000 euro betekent dat een structurele kostendaling van ruim een miljoen euro.

Analyse en rapportageIndirecte kosten
Behalve met de directe kosten van het ziekteverzuim, heeft een bedrijf of instelling ook altijd te maken met indirecte kosten.

Denk bijvoorbeeld aan de inhuur van vervangend personeel, productieverlies en de interne afhandeling (uitvoering Wet verbetering poortwachter, administratieve lasten, re-integratiegesprekken en inspanningen van de afdeling HR).

Tot extra kosten leidt ook de inschakeling van externe partijen, zoals arbodiensten, re-integratiebedrijven, preventiespecialisten en verzekeringsmaatschappijen. En dan zijn er nog de – vaak niet goed te becijferen – kosten voor overbelasting van collega’s van de zieke werknemer, kwaliteitsverlies en imagoschade. Ten slotte behoort ook een stijging van de WGA-premie tot de mogelijkheden.

Plan van aanpak
Een werkgever krijgt pas echt grip op de verzuimkosten bij een integrale aanpak van het probleem. Daarom begint de arbeidsdeskundige van Carrièrewinkel Projecten altijd met een analyse van alle componenten die het ziekteverzuim (kunnen) beïnvloeden. In samenspraak met Personeelszaken en de bedrijfsarts stelt hij of zij vervolgens een plan van aanpak op.

Het plan van aanpak bevat een aantal veranderdoelstellingen en heldere regels en procedures om het ziekteverzuim systematisch omlaag te brengen. Het benoemt ook alle in- en externe partijen die betrokken zijn bij het ziekteverzuim. Hun taken en verantwoordelijkheden bij het terugdringen van het verzuim worden in het plan vastgelegd.

Regisseur
Feitelijk heeft de arbeidsdeskundige de rol van Aantekeningen op het klembordregisseur. In overleg met de opdrachtgever zet hij/zij een integrale verzuimaanpak op en benoemt de rollen van alle partijen.

De arbeidsdeskundige zorgt ook dat regelmatig overleg en afstemming plaatsvinden. Het resultaat is dat binnen de organisatie ziekteverzuim een gedeeld probleem wordt dat de verschillende partijen in samenhang aanpakken.

Als regisseur let de arbeidsdeskundige ook op de kwaliteit van de dienstverlening door externe partijen. Mocht het nodig zijn, ondersteunt hij/zij de opdrachtgever bij het opstellen van heldere contracten met deze dienstverleners. Zo weten werkgevers zeker dat ze waar voor hun geld krijgen.

Mix van maatregelen
Bij het terugdringen van het ziekteverzuim kan een werkgever inzetten op verschillende activiteiten. Het plan van aanpak van de arbeidsdeskundige van Carrièrewinkel Projecten bevat vaak een mix van de volgende maatregelen:

• preventie van uitval als gevolg van ziekte;
• door specialistisch casemanagement de duur van de ziekteperiode beperken;
• door re-integratieactiviteiten instroom naar de WIA voorkomen;
• onderzoek naar de juiste toepassing van de regelgeving;
• onderzoek naar de mogelijkheden van een werkgever om risicodrager Ziektewet te worden.

Motiverend voor het personeel
Integrale verzuimbestrijding komt ook de motivatie van het personeel ten goede. Onze aanpak zorgt voor een betere afhandeling van ziekmeldingen. Organisaties kunnen daardoor sneller actie ondernemen om een werknemer weer naar werk te begeleiden. Goed verzuim- management zorgt tevens voor bewustwording onder het personeel.

Onze integrale aanpak is niet gebaseerd op sancties of dwang. Wij geloven niet in dergelijke middelen om mensen weer aan het werk te krijgen. Ze ondersteunen om op een zo kort mogelijke termijn op een verantwoorde wijze aan het werk te gaan, is veel beter voor hun motivatie en gezondheid. Effectieve verzuimbestrijding kan ook een goed alternatief zijn voor impopulaire bezuinigingsmaatregelen.

Vervolgtraject
Wanneer het integraal systeem voor verzuimreductie is ingevoerd, breekt na ongeveer een half jaar de tweede fase in het verzuimmanagement aan. Dit vervolgtraject is veel minder intensief en kunnen organisaties zelf uitvoeren. Dus zonder de hulp van onze arbeidsdeskundige.

Maar in praktijk blijken veel bedrijven en instellingen op de lange termijn moeite te hebben met het vasthouden van het integraal verzuimmanagement. Daarom is het mogelijk om binnen een jaar na afloop van de eerste fase – tegen een kleine meerprijs – een monitoringscontract met Carrièrewinkel Projecten af te sluiten.

Meer informatie
Wilt u ook meer grip hebben op de verzuimkosten binnen uw organisatie? Stuur dan een e-mail naar Hans Houweling of bel naar 010 – 41 40 282.